Формуляр за стандартна информация във връзка с договори за туристически пакети

Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма на Република България (Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.)

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството „БУЧ“ ООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

Освен това, в съответствие със законовите изисквания, дружеството „БУЧ“ ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и, ако в туристическия пакет е включен транспорт, за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.

По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

1. Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.

2. Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

3. На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

4. Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

5. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

6. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответното обезщетение.

7. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

8. Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

9. Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

10. Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

11. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.

12. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „Буч“ ООД се ползва със застраховка към застрахователна компания „Лев ИНС“ АД с данни за контакт: седалище и адрес на управление – гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, телефон – 028055333. Пътуващите могат да се обърнат към застрахователната компания, или когато е приложимо, към компетентния орган:

а) Комисия за защита на потребителите: адрес – гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон – 029330565, имейл – info@kzp.bg;

б) Министерство на туризма: адрес – София, ул. „Съборна“ № 1, телефон – 029046809, имейл – tourism@tourism.government.bg;

ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „Буч“ ООД.

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

Политика на поверителност

Буч ООД е сертифициран туроператор с удостоверение за регистрация №РК-01-7860, издадено на 03.05.2018 г. от Министерството на туризма и валидна застраховка “Отговорност на туроператора”. „Буч ООД“ предлага туристически услуги в сферата на алтернативния туризъм.

Данни за контакт с „Буч ООД“

Адрес: гр Самоков обл. София, ул. Пашеница №17
Телефон:0888226339 /0887524822
Ел. поща: horse_riding@abv.bg
Интернет страница: www.horse-ridin-bg.com

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Буч ООД, наричано по-долу накратко ДРУЖЕСТВОТО, обработва личните данни в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ определя съответните процедури и действия, касаещи личните данни, които събира ДРУЖЕСТВОТО – как и за каква цел се използват и съхраняват, как се заличават, както и условията и целта при предоставяне на трети страни.

ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство.

Буч ООД спазва следните принципи при обработката на личните данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
• обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на ДРУЖЕСТВОТО е задължително законово основание.

Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно основание.

В случай че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде получател на каквато и да е услуга и не може да получи преддоговорна информация за услуги, осъществявани от ДРУЖЕСТВОТО и пътувания, за които последното действа като туроператор

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данните следва да се предоставят на ДРУЖЕСТВОТО лично от субектите на данни или лично от родители/настойници за малолетни и непълнолетни лица – писмено чрез попълване и подписване на декларации, договори и анекси към тях по електронен път.

Във връзка с изпълнение на своята дейност ДРУЖЕСТВОТО събира следните лични данни:

 • Лични данни: имена, ЕГН, номер и данни от лична карта/международен паспорт, адрес, телефон, имейл адрес.
 • Чувствителни лични данни: данни за здравето, хранителни предпочитания.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • За осъществяване на комуникация с клиенти/контрагенти на ДРУЖЕСТВОТО по повод конкретни туристически услуги и предоставяне на преддоговорна информация;
 • За сключване на договори за туристически пакети, за резервации на хотели, трансфери, и други туристически услуги;
 • За сключване на застраховки – „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“, „Помощ при пътуване в чужбина“ и „Отмяна на пътуване“;
 • За сключване на договор – трудов, граждански и спазване изискванията на трудовото законодателство;
 • За счетоводни цели и изплащане на възнаграждения;
 • За маркетингови цели и за целите на статистиката.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни се съхраняват за различен период от време в зависимост от целите, за които са събрани и изискванията на действащото към момента законодателство:

 • Данни на клиенти за изпълнение на конкретни договори за пътуване и резервации – 5 години, считано от датата на приключване на изпълнението на конкретната услуга;
 • Данни на клиенти и контрагенти, предоставени за съхранение чрез изрично декларирано съгласие извън изпълнението на конкретен договор – 5 години, освен ако субектът на данни не поиска те да бъдат заличени преди изтичане на този срок;
 • Данни на клиенти за счетоводни цели – 10 години + 1 година от датата на съставяне на документа;

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

ДРУЖЕСТВОТО предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и не предоставя лични данни на лица, които нямат отношение към пътуването на конкретния субект на данни, както следва:

 • Туроператори, хотели и други места за настаняване, дружества, извършващи автобусни пътувания;
 • Застрахователни компании за нуждите на сключване на застраховки, предвидени в Закона за туризма;
 • Екскурзоводи и водачи, наети от ДРУЖЕСТВОТО, за целите на комуникацията с участниците в конкретното пътуване;

ДРУЖЕСТВОТО предоставя лични данни на трети лица при наличие на законово основание за предоставяне на данните, както следва:

 • НАП, НОИ, КЗП, Служба по трудова медицина и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

При наличие на претенции, свързани с изпълнението на задължения на ДРУЖЕСТВОТО като туроператор или туристически агент или упражняване на права на ДРУЖЕСТВОТО, лични данни се предоставят на адвокат или адвокатска кантора.

ДРУЖЕСТВОТО не предоставя лични данни на трети страни за маркетингови цели.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

ДРУЖЕСТВОТО предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектът на лични данни има следните права:

 • Да получи информация за ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на ДРУЖЕСТВОТО;
 • Да получи потвърждение дали и какви негови лични данни се обработват, както и достъп до тях, в зависимост от техническите възможности;
 • Да поиска от ДРУЖЕСТВОТО коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;
 • Да поиска заличаване на неговите лични данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на ДРУЖЕСТВОТО за установяване, упражняване или защита от съдебни и други правни претенции;
 • Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни;
 • На жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни, когато законът предвижда такава възможност.

Посочените в настоящия раздел права субектът на лични данни може да упражни по кореспондентски път, като отправи своята писмена заявка с ясно посочено основанието за нея.

Общи условия към Договор за туристически пакет

Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията, при които Туроператорът (ТО) организира и предоставя на крайни потребители групови и индивидуални туристически пакети с обща цена. Използваните в настоящите Общи условия понятия се употребяват в смисъла им, който е определен или в който се използват в Закона за туризма (ЗТ) със съдържанието му съгласно измененията, обнародвани в ДВ, бр.37 от 2018г., в сила от 01.07.2018г.

Правата и задълженията на Пътуващите се съдържат в настоящите Общи условия, а конкретните характеристики на отделните туристически услуги, включени в туристическия пакет, както и специфичните изисквания на пътуващите, приети от Туроператора, се съдържат в индивидуалния Договор за туристически пакет.

I. Резервации

 1. Резервацията може да бъде направена по e-mail или телефон.
 2. Резервацията се осъществява с подписване на договор и внасяне на депозит или цяла сума, указани в начин на плащане към всяка програма.
 3. Условия за резервация чрез e-mаil:
  а/ пътуващият трябва да изпрати e-mаil, в който да посочи избраната програма, датата на пътуване и необходимите данни на туристите;
  б/ в отговор ще получи потвърждение с необходими документи за попълване (при наличие на места) или отказ на резервацията (в случай че няма свободни места);
 4. Договорът влиза в сила след като пътуващият изпрати подписано сканирано копие от Договора на ТО.
 5. В случай, че пътуващият не изпрати в посочен от ТО срок сканирано копие от подписания Договор на електронната поща на ТО, то Договорът не поражда действие и не обвързва ТО.

II. Цени, начини, срокове на плащане

 1. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път. Извършените от Пътуващия плащания се удостоверяват с издаден от ТО платежен документ.
 2. При подписване на Договор за туристически пакет Пътуващият заплаща депозит в размер, указан в Договора и в начина на плащане към всяка програма.
 3. Остатъкът от сумата се доплаща в уговорения в Договора срок.
 4. Неплащане в сроковете по предходните точки се счита за отказ от пътуване от страна на Пътуващия и TO има право да анулира Договора.

III. Необходими данни на туристите за подписване на договор и издаване на фактура:

 1. Три имена и ЕГН.
 2. Номер на лична карта или международен паспорт и валидност.
 3. Допълнително от титуляра на договора се изискват всички данни от личната карта на кирилица, телефони за връзка и e-mail.

IV. Задължения на Туроператора (ТО)

 1. ТО се задължава да предостави на Пътуващия заплатените от него туристически услуги, спазвайки настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за туристически пакет.
 2. ТО носи отговорност за качественото изпълнение на услугите, включени в Договора за туристически пакет, в т.ч. предоставянето им в уговорените срокове и обем, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.
 3. Съгласно чл. 93 от ЗТ да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение Пътуващ. Когато затруднението на Пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТО може да изисква заплащането на разумна такса от Пътуващия за оказаното съдействие, която не може да надвишава действителните разходи.
 4. ТО се задължава да използва предоставените от Пътуващия лични данни единствено във връзка с изпълнение на подписания между страните Договор за туристически пакет и гарантира, че същите са защитени и се съхраняват съгласно изискванията на приложимото законодателство.
 5. В случай че ТО не изпълни клаузите на подписания Договор за туристически пакет, той се задължава да възстанови на Пътуващия всички платени от него суми, както и да го компенсира за всички причинени от неизпълнението вреди, но не повече от 100% от цената на пакетната услуга.

V. Права на Туроператора (ТО)

 1. ТО има право при необходимост да извършва размествания и промени в програмата на пътуването, които не я променят съществено.
 2. ТО не гарантира заявена комбинация за хотелско настаняване.
 3. ТО си запазва правото да анулира договора преди пътуването, в случай че Пътуващият създава неудобство, обижда и се отнася арогантно със служители или други клиенти, като това се документира с протокол от присъстващите. ТО връща платената до момента сума, без да дължи обяснение или неустойка.
 4. ТО не носи отговорност, и не следва да възмездява и компенсира по какъвто и да било начин Пътуващия в случаи на:
  а/ отмяна, забава и/или промяна в сроковете и/или условията на пътуването, които не зависят от него
  б/ отказ от страна на съответните органи да издадат виза на Пътуващия;
  в/ загуба или повреда на багаж, пари, ценности, документи и други по време на пътуването, включително забравени в стаята на хотела, студиото, квартирата. В тези случаи ТО съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава изпълнението на туристическата програма. Търсенето на забравени вещи се извършва от Пътуващия за негова сметка;
  г/ прекъсване на пътуването, породено от лични обстоятелства или по вина на Пътуващия;
  д/ отказ от страна на Пътуващия да използва отделни услуги
  е/ в случай, че по свое желание Пътуващият се е отклонил от програмата и по тази причина е пропуснал едни или други предварително договорени услуги;
 5. ТО има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на Пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
  • 5.1 ТО е възпрепятстван да изпълни договора и не носи отговорност при промени в пътуването, които се дължат на форсмажорни обстоятелства – обстоятелства, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития като природни бедствия, аварии, стачки и др. В този случай ТО се задължава да възстанови на Пътуващия всички платени от него суми, без съответната изразходвана от тях част за заплащане на извършените фактически разходи (платени застраховки, определен брой нощувки, транспортни разходи и други), които се удостоверяват с надлежно оформени документи.
  • 5.2. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в Договора, и ТО е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:
  • а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
  • б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
  • в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.

В този случай ТО възстановява цялата внесена от Пътуващия сума в срок до 10 календарни дни от датата на отказа от страна на ТО. За непотърсени суми от Пътуващия повече от 30 календарни дни ТО не носи отговорност.

VI. Задължения на Пътуващия

 1. При подписване на Договора, Пътуващият се задължава да предостави актуални лични данни, в т.ч. телефон и имейл, необходими за сключване на договора, които да могат да бъдат използвани от ТО и за своевременно предаване на информация и/или уведомления за извършени промени в цената, условията или програмата на пътуването, както и с цел изпълнение на задълженията му за съдействие по т. 3 от раздел IV на настоящите Общи условия при възникнали затруднения на пътуващите. ТО не носи отговорност за последствия в случай на непредоставен или грешно предоставен телефон за връзка и/или данни на пътуващите.
 2. Задължение на Пътуващия е без необосновано забавяне да уведомява Туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат съответните обстоятелства за случая.
 3. Когато Пътуващият прекрати договора съгласно чл. 89 ал. 1 по-късно от 14 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет, той трябва да заплати на ТО такса за прекратяване на Договора в размер на 10% от стойността на туристическия пакет .
 4. Пътуващи, които не са български граждани, следва да се запознаят в посолствата на съответните държави с всички изисквания за паспортен и визов режим и да направят необходимото за изпълнението и спазването им. При нарушаване на гореописаното всички вреди, породени от това, са за сметка на Пътуващия и ТО не носи никаква отговорност.
 5. Пътуващият се задължава да заплати цената на пътуването в размера и при условията на настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за туриситчески пакет.
 6. Пътуващият се задължава да спазва законите на държавите, в които пътува, да спазва реда и да опазва имуществото на местата за настаняване и изхранване, превозните средства, обществените съоръжения, посещаваните обекти и др. при ползването на туристическите услуги.
 7. Пътуващият е материално и морално отговорен при възникване на инциденти или нанасяне на щета на трето лице и отговаря за всички последствия, произлезли от неговото поведение.
 8. Пътуващият се задължава да пътува седнал по време на движение на автобуса. В случай на неспазване на това изискване и претърпяване на инцидент, Пътуващият поема отговорността за всички произлезли последствия.

VII. Права на Пътуващия

 1. Пътуващият има право да получи от ТО заплатените туристически услуги, в съответствие с настоящите Общи условия и с всички клаузи на подписания от страните Договор за туристически пакет.
 2. Пътуващият има право да прехвърли правата и задълженията си по подписания с ТО Договор за туристически пакет на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, в срок най-късно до 10 (десет) дни преди началната датата на пътуването, като в този случай Пътуващият и третото лице са солидарно отговорни пред ТО за заплащане цената по Договора и всички разходи, свързани с прехвърлянето. Третото лице се задължава да декларира върху Договора, че е запознато с информацията за пътуването, съгласно е с прехвърлянето и приема условията на Договора. В случай че третото лице е от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то се задължава да доплати разликата в цената за такъв вид настаняване. Отказ за доплащане по предходното изречение се счита за отказ от пътуването, Договорът се разваля и платените до момента суми остават в полза на TO.
 3. Пътуващият има право да прекрати Договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
 4. Пътуващият има право да прекрати Договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. съгласно Чл. 89 (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) ал(1), освен в случайте, упоменати в т.3 от раздел VI от Общите условия

VIII. Условия за отказ от пътуване и анулации

 1. Всички промени по Договора се извършват само и единствено от Титуляра на Договора и след потвърждение от ТО.
 2. В деня на отпътуването промени не са възможни и се считат за отказ от пътуване.
 3. При отказ от пътуването и/или прекратяване на Договора за туристически пакет от страна на Пътуващия в деня на или по-малко от14 дни от началото на пътуването, ТО удържа неустойка в размер на 10% от стойността на туристическия пакет
 4. При отказ на Пътуващия от пътуването, направен през времетраенето му, всички допълнителни транспортни и други разходи, възникнали вследствие на това, са за негова сметка. ТО не дължи на Пътуващия възстановяване на заплатените от него суми.

IX. Условия и ред за промяна на цената

 1. ТО има право на увеличение на цената на туристическия пакет до 20 дни преди започването му единствено при:
  а/ Увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;
  б/ Увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по Договора, като курортни, градски и други такси;
  в/ Промяна в обменния валутен курс, относим към Договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
 2. Цената се увеличава единствено с реалното увеличаване в стойността на компонента, повлиял върху изменението й, но не повече от 10 на сто. В този случай Пътуващият се задължава да доплати разликата, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора.

X. Условия за промяна на клаузи от подписания между страните Договор за туристически пакет

 1. Замяна на хотел или заведение за хранене и развлечение, както и на транспортно средство с такъв (такова) от същата или по-висока категория, което не се отразява на цената, не се счита за промяна на Договора. За обстоятелствата по предходното изречение ТО се задължава да уведоми писмено Пътуващия в 3-дневен срок от настъпването им.

XI. Условия за промяна и прекратяване на Договора за туристически пакет

 1. Подписаният между страните Договор за туристически пакет влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.
 2. Страните могат да изменят Договора по взаимно писмено съгласие, без да искат одобрението на ползващите се от този договор трети лица.
 3. Всяка от страните има право да поиска промяна или прекратяване на подписания Договор при извършени съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен той.

XII. Условия и ред за предявяване на жалби и рекламации

 1. Информация по процедури за разглеждане на жалби и за възможностите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, може за намерана тук: https://www.mi.government.bg/library/aktualiziran-spisak-na-priznatite-organi-za-alternativno-reshavane-na-sporove-mezhdu-potrebiteli-i-targovtsi-na-teritoriyata-na-republika-balgariya/
 2. както и за платформата за онлайн разрешаване на спорове, тук: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
 3. В случай, че по време на пътуването Пътуващият установи неизпълнение и/или неточно изпълнение на клаузите на подписания между страните Договор за туристически пакет, той се задължава своевременно да уведоми ТО и/или неговите доставчици с оглед своевременно предприемане на мерки, удовлетворяващи всички заинтересовани страни.
 4. Рекламация след приключване на пътуването се приема само в писмен вид, в четиринадесетдневен срок след завръщането на Пътуващия и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачествено изпълнение на услугата. ТО се задължава в едномесечен срок от получаване на рекламацията да даде на Пътуващия своето становище по нея.

XIII. Застраховка

 1. БУЧ ООД има валидна сключена застраховка по чл. 97 от Закона за Туризма “Отговорност на Туроператора“ към „ЗК ЛЕВ ИНС“ с № 13062210000487 от 26.04.2022 г. Сертификатът е достъпен тук.https://www.horse-riding-bg.com/2022/sertifikat-za-zastrahovka/
 2. БУЧ ООД може да съдейства срещу допълнително заплащане за сключване на застраховка “Отмяна на пътуване”. При желание от страна на Пътуващия за сключване на такава застраховка или при нужда да получи допълнителна информация за нея, Пътуващият трябва да го заяви преди подписване на Договора
 3. БУЧ ООД има валидна сключена застраховка „Злополука на спортисти“ с допълнителни покрития към ЗК UNICA живот с № 590000515922 от 13.04.2022 г. с покрития смърт и трайна загуба на работоспособност и застрахователна премия 5000,00 лв

с коне на пикник до Черната скала

Aside

ПРОГРАМА   black_rock

   Тръгваме от Боровец към едно от най-магичните места в Рила планина – природната забележителност Черната скала.  Място, от което се открива внушителна гледка. Там ще направим почивка и ще продължим ездата до Широка поляна, където ще направим пикник за обяд. Ще се върнем по обиколен маршрут към Боровец. 

Детайли:

 • Програмата се предлага целогодишно. Зависима е в известна степен от метеорологичните условия и има елемент на приключение.
 • Брой ездачи: 2 – 8
 • Ограничение на теглото на ездачите: до 95 kg
 • Езда: 4 часа
 • Изисквания за подготовката на ездачите: Програмата е подходяща за начинаещи, ездачи на средно ниво и напреднали, както и за деца над 7 години.
 • Теренът: Неравен планински терен, с изкачвания и спускания, преминаване на естествени препятствия като реки, падини, паднали дървета, както и участъци, подходящи за по-бърза езда.
 • Конете: Спокойни и добре обучени
 • Седлата: Трекинг седла.
 • Инструкторите: Един професионален водач за група до 5 човека. Двама професионални водачи за група над 5 човека.
 • Темпото: Ходом, тръс и галоп, по преценка на водача, в зависимост от терена и подготовката на ездачите
 • Екипировката: Каски, дисаги, комплект за първа помощ.

Цената включва:

 • Езда – 4 часа
 • Храна – пикник – пресни продукти, барбекю, сезонни плодове

Цената не включва: Транспорт до Боровец

За предварително запитване и резервация ни изпратете имейл или ни се обадете на посочените телефони!

При възникване на независещи от нас обстоятелства, си запазваме правото за промяна на маршрута!

Използването на предпазни каски по време на ездата е препоръчително!

               ЦЕНИ

 • Приемаме заявки за всеки ден от седмицата