резерват Тисовица

Тисовица“ е един от най-новите български резервати. Намира се  в природен парк Странджа, в района на селата Българи и Кондолово. Разположен е в трудно достъпна местност, по склоновете от двете страни на река Тисовица, на надморска височина от 100 до 300 м.. Площта му е 749,30 хектара. Обявен е за резерват през 1990 година с цел запазване на типичните за Странджа вековни дъбово-букови гори с подлес от вечнозелени храсти. Характерни представители са букът, източният горун, странджанската зеленика, колхидският джел, странджанското бясно дърво, пухестото горянче, багрилната звъника, мушмулата и др

В резервата се намира едно от петте находища на тис /Taxus baccata/. Този вид е приоритетен за опазване на цялата територия на природен парк „Странджа“. Реката и резерватът носят името му, вероятно поради по-широкото му разпространение в миналото. Сега са известни едва две тисови дървета на възраст над 150 г., с височина над 6 м, които растат в съобщество с източен бук /Fagus orientalis/.

В резерват „Тисовица“ се срещат много и разнообразни видове влечуги, земноводни, птици и бозайници.

„Тисовица“ има и археологическа и историческа стойност – открити са останки от древнотракийската епоха в местностите Писан камък, Калдаръмът и Мързевско кале.