Общи условия към Договор за туристически пакет

Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията, при които Туроператорът (ТО) организира и предоставя на крайни потребители групови и индивидуални туристически пакети с обща цена. Използваните в настоящите Общи условия понятия се употребяват в смисъла им, който е определен или в който се използват в Закона за туризма (ЗТ) със съдържанието му съгласно измененията, обнародвани в ДВ, бр.37 от 2018г., в сила от 01.07.2018г.

Правата и задълженията на Пътуващите се съдържат в настоящите Общи условия, а конкретните характеристики на отделните туристически услуги, включени в туристическия пакет, както и специфичните изисквания на пътуващите, приети от Туроператора, се съдържат в индивидуалния Договор за туристически пакет.

I. Резервации

 1. Резервацията може да бъде направена по e-mail или телефон.
 2. Резервацията се осъществява с подписване на договор и внасяне на депозит или цяла сума, указани в начин на плащане към всяка програма.
 3. Условия за резервация чрез e-mаil:
  а/ пътуващият трябва да изпрати e-mаil, в който да посочи избраната програма, датата на пътуване и необходимите данни на туристите;
  б/ в отговор ще получи потвърждение с необходими документи за попълване (при наличие на места) или отказ на резервацията (в случай че няма свободни места);
 4. Договорът влиза в сила след като пътуващият изпрати подписано сканирано копие от Договора на ТО.
 5. В случай, че пътуващият не изпрати в посочен от ТО срок сканирано копие от подписания Договор на електронната поща на ТО, то Договорът не поражда действие и не обвързва ТО.

II. Цени, начини, срокове на плащане

 1. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път. Извършените от Пътуващия плащания се удостоверяват с издаден от ТО платежен документ.
 2. При подписване на Договор за туристически пакет Пътуващият заплаща депозит в размер, указан в Договора и в начина на плащане към всяка програма.
 3. Остатъкът от сумата се доплаща в уговорения в Договора срок.
 4. Неплащане в сроковете по предходните точки се счита за отказ от пътуване от страна на Пътуващия и TO има право да анулира Договора.

III. Необходими данни на туристите за подписване на договор и издаване на фактура:

 1. Три имена и ЕГН.
 2. Номер на лична карта или международен паспорт и валидност.
 3. Допълнително от титуляра на договора се изискват всички данни от личната карта на кирилица, телефони за връзка и e-mail.

IV. Задължения на Туроператора (ТО)

 1. ТО се задължава да предостави на Пътуващия заплатените от него туристически услуги, спазвайки настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за туристически пакет.
 2. ТО носи отговорност за качественото изпълнение на услугите, включени в Договора за туристически пакет, в т.ч. предоставянето им в уговорените срокове и обем, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.
 3. Съгласно чл. 93 от ЗТ да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение Пътуващ. Когато затруднението на Пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТО може да изисква заплащането на разумна такса от Пътуващия за оказаното съдействие, която не може да надвишава действителните разходи.
 4. ТО се задължава да използва предоставените от Пътуващия лични данни единствено във връзка с изпълнение на подписания между страните Договор за туристически пакет и гарантира, че същите са защитени и се съхраняват съгласно изискванията на приложимото законодателство.
 5. В случай че ТО не изпълни клаузите на подписания Договор за туристически пакет, той се задължава да възстанови на Пътуващия всички платени от него суми, както и да го компенсира за всички причинени от неизпълнението вреди, но не повече от 100% от цената на пакетната услуга.

V. Права на Туроператора (ТО)

 1. ТО има право при необходимост да извършва размествания и промени в програмата на пътуването, които не я променят съществено.
 2. ТО не гарантира заявена комбинация за хотелско настаняване.
 3. ТО си запазва правото да анулира договора преди пътуването, в случай че Пътуващият създава неудобство, обижда и се отнася арогантно със служители или други клиенти, като това се документира с протокол от присъстващите. ТО връща платената до момента сума, без да дължи обяснение или неустойка.
 4. ТО не носи отговорност, и не следва да възмездява и компенсира по какъвто и да било начин Пътуващия в случаи на:
  а/ отмяна, забава и/или промяна в сроковете и/или условията на пътуването, които не зависят от него
  б/ отказ от страна на съответните органи да издадат виза на Пътуващия;
  в/ загуба или повреда на багаж, пари, ценности, документи и други по време на пътуването, включително забравени в стаята на хотела, студиото, квартирата. В тези случаи ТО съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава изпълнението на туристическата програма. Търсенето на забравени вещи се извършва от Пътуващия за негова сметка;
  г/ прекъсване на пътуването, породено от лични обстоятелства или по вина на Пътуващия;
  д/ отказ от страна на Пътуващия да използва отделни услуги
  е/ в случай, че по свое желание Пътуващият се е отклонил от програмата и по тази причина е пропуснал едни или други предварително договорени услуги;
 5. ТО има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на Пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
  • 5.1 ТО е възпрепятстван да изпълни договора и не носи отговорност при промени в пътуването, които се дължат на форсмажорни обстоятелства – обстоятелства, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития като природни бедствия, аварии, стачки и др. В този случай ТО се задължава да възстанови на Пътуващия всички платени от него суми, без съответната изразходвана от тях част за заплащане на извършените фактически разходи (платени застраховки, определен брой нощувки, транспортни разходи и други), които се удостоверяват с надлежно оформени документи.
  • 5.2. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в Договора, и ТО е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:
  • а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
  • б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
  • в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.

В този случай ТО възстановява цялата внесена от Пътуващия сума в срок до 10 календарни дни от датата на отказа от страна на ТО. За непотърсени суми от Пътуващия повече от 30 календарни дни ТО не носи отговорност.

VI. Задължения на Пътуващия

 1. При подписване на Договора, Пътуващият се задължава да предостави актуални лични данни, в т.ч. телефон и имейл, необходими за сключване на договора, които да могат да бъдат използвани от ТО и за своевременно предаване на информация и/или уведомления за извършени промени в цената, условията или програмата на пътуването, както и с цел изпълнение на задълженията му за съдействие по т. 3 от раздел IV на настоящите Общи условия при възникнали затруднения на пътуващите. ТО не носи отговорност за последствия в случай на непредоставен или грешно предоставен телефон за връзка и/или данни на пътуващите.
 2. Задължение на Пътуващия е без необосновано забавяне да уведомява Туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат съответните обстоятелства за случая.
 3. Когато Пътуващият прекрати договора съгласно чл. 89 ал. 1 по-късно от 14 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет, той трябва да заплати на ТО такса за прекратяване на Договора в размер на 10% от стойността на туристическия пакет .
 4. Пътуващи, които не са български граждани, следва да се запознаят в посолствата на съответните държави с всички изисквания за паспортен и визов режим и да направят необходимото за изпълнението и спазването им. При нарушаване на гореописаното всички вреди, породени от това, са за сметка на Пътуващия и ТО не носи никаква отговорност.
 5. Пътуващият се задължава да заплати цената на пътуването в размера и при условията на настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за туриситчески пакет.
 6. Пътуващият се задължава да спазва законите на държавите, в които пътува, да спазва реда и да опазва имуществото на местата за настаняване и изхранване, превозните средства, обществените съоръжения, посещаваните обекти и др. при ползването на туристическите услуги.
 7. Пътуващият е материално и морално отговорен при възникване на инциденти или нанасяне на щета на трето лице и отговаря за всички последствия, произлезли от неговото поведение.
 8. Пътуващият се задължава да пътува седнал по време на движение на автобуса. В случай на неспазване на това изискване и претърпяване на инцидент, Пътуващият поема отговорността за всички произлезли последствия.

VII. Права на Пътуващия

 1. Пътуващият има право да получи от ТО заплатените туристически услуги, в съответствие с настоящите Общи условия и с всички клаузи на подписания от страните Договор за туристически пакет.
 2. Пътуващият има право да прехвърли правата и задълженията си по подписания с ТО Договор за туристически пакет на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, в срок най-късно до 10 (десет) дни преди началната датата на пътуването, като в този случай Пътуващият и третото лице са солидарно отговорни пред ТО за заплащане цената по Договора и всички разходи, свързани с прехвърлянето. Третото лице се задължава да декларира върху Договора, че е запознато с информацията за пътуването, съгласно е с прехвърлянето и приема условията на Договора. В случай че третото лице е от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то се задължава да доплати разликата в цената за такъв вид настаняване. Отказ за доплащане по предходното изречение се счита за отказ от пътуването, Договорът се разваля и платените до момента суми остават в полза на TO.
 3. Пътуващият има право да прекрати Договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
 4. Пътуващият има право да прекрати Договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. съгласно Чл. 89 (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) ал(1), освен в случайте, упоменати в т.3 от раздел VI от Общите условия

VIII. Условия за отказ от пътуване и анулации

 1. Всички промени по Договора се извършват само и единствено от Титуляра на Договора и след потвърждение от ТО.
 2. В деня на отпътуването промени не са възможни и се считат за отказ от пътуване.
 3. При отказ от пътуването и/или прекратяване на Договора за туристически пакет от страна на Пътуващия в деня на или по-малко от14 дни от началото на пътуването, ТО удържа неустойка в размер на 10% от стойността на туристическия пакет
 4. При отказ на Пътуващия от пътуването, направен през времетраенето му, всички допълнителни транспортни и други разходи, възникнали вследствие на това, са за негова сметка. ТО не дължи на Пътуващия възстановяване на заплатените от него суми.

IX. Условия и ред за промяна на цената

 1. ТО има право на увеличение на цената на туристическия пакет до 20 дни преди започването му единствено при:
  а/ Увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;
  б/ Увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по Договора, като курортни, градски и други такси;
  в/ Промяна в обменния валутен курс, относим към Договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
 2. Цената се увеличава единствено с реалното увеличаване в стойността на компонента, повлиял върху изменението й, но не повече от 10 на сто. В този случай Пътуващият се задължава да доплати разликата, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора.

X. Условия за промяна на клаузи от подписания между страните Договор за туристически пакет

 1. Замяна на хотел или заведение за хранене и развлечение, както и на транспортно средство с такъв (такова) от същата или по-висока категория, което не се отразява на цената, не се счита за промяна на Договора. За обстоятелствата по предходното изречение ТО се задължава да уведоми писмено Пътуващия в 3-дневен срок от настъпването им.

XI. Условия за промяна и прекратяване на Договора за туристически пакет

 1. Подписаният между страните Договор за туристически пакет влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.
 2. Страните могат да изменят Договора по взаимно писмено съгласие, без да искат одобрението на ползващите се от този договор трети лица.
 3. Всяка от страните има право да поиска промяна или прекратяване на подписания Договор при извършени съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен той.

XII. Условия и ред за предявяване на жалби и рекламации

 1. Информация по процедури за разглеждане на жалби и за възможностите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, може за намерана тук: https://www.mi.government.bg/library/aktualiziran-spisak-na-priznatite-organi-za-alternativno-reshavane-na-sporove-mezhdu-potrebiteli-i-targovtsi-na-teritoriyata-na-republika-balgariya/
 2. както и за платформата за онлайн разрешаване на спорове, тук: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
 3. В случай, че по време на пътуването Пътуващият установи неизпълнение и/или неточно изпълнение на клаузите на подписания между страните Договор за туристически пакет, той се задължава своевременно да уведоми ТО и/или неговите доставчици с оглед своевременно предприемане на мерки, удовлетворяващи всички заинтересовани страни.
 4. Рекламация след приключване на пътуването се приема само в писмен вид, в четиринадесетдневен срок след завръщането на Пътуващия и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачествено изпълнение на услугата. ТО се задължава в едномесечен срок от получаване на рекламацията да даде на Пътуващия своето становище по нея.

XIII. Застраховка

 1. БУЧ ООД има валидна сключена застраховка по чл. 97 от Закона за Туризма “Отговорност на Туроператора“ към „ЗК ЛЕВ ИНС“ с № 13062210000487 от 26.04.2022 г. Сертификатът е достъпен тук.https://www.horse-riding-bg.com/2022/sertifikat-za-zastrahovka/
 2. БУЧ ООД може да съдейства срещу допълнително заплащане за сключване на застраховка “Отмяна на пътуване”. При желание от страна на Пътуващия за сключване на такава застраховка или при нужда да получи допълнителна информация за нея, Пътуващият трябва да го заяви преди подписване на Договора
 3. БУЧ ООД има валидна сключена застраховка „Злополука на спортисти“ с допълнителни покрития към ЗК UNICA живот с № 590000515922 от 13.04.2022 г. с покрития смърт и трайна загуба на работоспособност и застрахователна премия 5000,00 лв